Friday, October 2, 2009

Inang WayawayaNagragsaken a biag no adda wayawaya;
No dagiti umili ket awan dukdukot da.
Naragsak kas bigat agmalmalem a piesta;
Di agsarday a sipsipat ragragsak di agpatengga!

Ngem piman ni inang nakalkaldaang ti gasat na;
Narep-pet nga ima, napungo nga saka,
Naap-put a mata, napelpelan ti lapayag na,
Nabusan nga bibig – di pulos makapagsarita!

Ngem di ka agdamag ad-da kami nga an-nak mo;
Dakami nga mangmangged manalon ananamo.
Ebuam ta pusas, pugsaten ta kawar mo;
Ibando’t wayawaya, idir-i ti kinapudno!

No comments:

Post a Comment